Semtute webpage in ka hun lamtua hi.

Zia tak a hin semtute chanchin muthei ding ah kinep a hi. Um ding ah kilawm kawibe ding la dawi a um chun a nuai ah feedback link a hin kiphalam lo hialin hung genin.

Rev. R. Lalhmingsanga,  AS (2019 - till date)
      Rev. C. Zorammawia, AS (2016 - 2018)
       Rev. Lalbiaknia, AS (2013 - 2015)

 

 

        Rev. J. Lalremsiama, AS (2010 - 2012)

 

Rev. K. Lalhmuchhuaka, AS (2007 - 2009)
Rev.  Lalchhuanmawia, AS (2004- 2006)

 

 

 

Rev. Lalramliana Pachhuaun, AS (2004 - 2004)

 


PASTORS & MINISTERS


                              OFFICE STAFF              

1. Tv. Lalbiaklian  2. Tv. Manglallem  3. Pu Jangkholun  4. Pu Ginsanglian 

5. Tv. Songliansang  6. Upa Lalthuoisang  7. Pi Kimneu  8. Upa Kh. Khupa

9. Rev. Kanga           10. Rev. C. Zorammawia    12. Rev. K. Neihsial  13. Pi Tingthiannei


 

 

EVANGELISTS