Mission Field

Myanmar leh Manuipur ginglote hi Mission field gual ah chiapi a hiu a. Chanchinpha hil ah vakna tun ding chu kochuam in a lunggul pen a hi. Kochuam bang a hem zat phudaw a hi ta. Zia te hi Kochuam ten thilpiak i piak teu ziak in a chiatha thei zing ui. Pauchapnan delzui zing hi tiu.

 

MISSION FIELD

Tungkya Pastorate (Pastor Thangliansang)

  1. Tungkyo Church
  2. Phaijang
  3. Gamnuamphai
  4. Tuidimphai

Kalaymyo Pastorate (Pastor Zuankhawmang)

  1. Kalaymuo
  2. Aphuatset
  3. Yeleyoo

Nanphalong

  1. Nanphalong
  2. Nansuangphu
  3. Kantaza

Chingmei Mission Field (Rev. S. Kumar & Evangelist Lianboi Vaiphei)

1. Chingmei

2. Laishoi

3. Moirangthem

4. Leisanglok