Lamka North Presbytery Page in ka hung lawp hi. Presbytery chungchang zia tak a hin mu thei in a. Dawtna leh ngaidan  a nuai ah link a hin piak zing thei a hi.

LAMKA NORTH PREBYTERY

Presbytery sung ah Bial 5 te:-

Sl. No. PASTORATES
1 Lamka Pastorate
2 S. Kawtlian Pastorarte
3 Kangvai Pastorate
4 Sugnu Pastorate
5 Dumlian Pastorate

Pastor Bial khat hi Kochuam bang a hem zatin kigawm ah siam a hi. Pastor Bial Khat hin bial awptu Pastor pakhat a nei ua, Bial khenkhat a chun Pro-Pastor le a um u'i. Pastro te quater ding Bial zosia in a um suak hi. Bial sung kochuamte chu Bialtu Pastor leh Kochuam Up te etkawlna nuai ah um a hi'u. A nuai ah gual a hin Bial chuam chuam ah kochuam um zat et thei in a.

LAMKA PASTOR BIAL

Rev. Jerry Zoliansanga

Pro-Pastor ST. Thangthianlal

1  Hill Town Kochuam
2 Lamka Kochuam
3 Nazareth Kochuam
4 H.Q. Veng Kochuam   
5 Gangte Veng Kochuam

 

S. KAWTLIAN PASTOR BIAL

( Pastor - Rev. Thanglianlal)

1  S. Kawtlian Kochuam
2 Pengjang Kochuam
3 Leisang Kochuam       
4 Buialjang Kochuam
5 Chakmual Kochuam
6 V Kawlmun Kochuam  
7

Chalbung Kochuam

 

KANGVAI PASTOR BIAL

Rev. S. Khaikholam

1  Kangvai Kochuam  
2 K. Kawtlian Kochuam    
3 Mualngat Kochuam
4 Chawlmunnuam Kochuam
5 Torbung Kochuam
6 V Kawlmun Kochuam  
7 Laika Kochuam    
8 New Dampi Kochuam

 

 

SUGNU PASTOR BIAL

(Pastor - Rev. C. Lalngaihawma)

Pro-Pastor Erci Lienlalmuon

1 Sugnu Tribal Kochuam
2 Dongjang Kochuam
3 Soukom Kochuam
4 T. Lailoiphai Kochuamn   
5 L Khonomphai Kochuam

 

DUMLIAN PASTOS BIAL

Rev. S. Mangminthang

1 Dumlian Kochuam
2 Tuiningkhal Kochuam
3 L. Muncham Kochuam
4 Tuinuphai Kochuam