Khristian Kahnglai Pawl  page in ka hung lawp hi.


Thu pawimaw leh KKP chanchin tangpi zia tak a hin muthei inla. Ngaidan pha leh dawtna a nuai ah hin bawl zing thei a hi.

 

Ka kipak hi. Hung lutkit zelin.