THAZING LAP 2019 @ LINGSIPHAI CHURACHANDPUR

                A hun    : 27.09.2019

   Thupi    : “Tho inla, kipan in”

 Gentu    : Rev. R. Lalhmingsanga, Administrative Secretary          

 MPCS : Manipur Area

  1. Thumapui

Thazing Lap mangtu zosia, Pathian leh Mizoram Presbyterian Church, Manipur Area min in chibai ka hun buk hi. Zia programme pawimaw tak a kochuam thasang ah thugen ding ah Thazing Lap Committee in ei guat uh hi kipakum kasa tak zet hi. January 2019 apat khan Mizoram apat in Manipur a ka hung um pan a, la lak ua tha 8 sung ka um sung a hin Vaiphei chate lak a ka thil mudaw  thil pawimaw tak tak gen ding hunkhawp ka nei a, nampi huap ah mi pawimaw tak tak te ma a hin taklang leng ka nuam a hi.

  1. Sumpi zing kal ah ni vak hawi

Gam buaina ziak in khua tam tak hal in a um a, Biak In ziang le hawi lo in bang a hem zat haltum in a um hi. In leh go man tam tak, bu leh bâl, van leh matchak tam tak a kangtum hi. Bel ding neilo in i um un, nek ding nangawn le i nei puau hi. I kivanna silpuan bep neiin bul i pan kit u’i. State dang Meghalaya, Mizoram leh mun chuam chuam in bitna hawl in a tai zak un, Socio-economic, education and religious life a i hindan uh nasa takin a khawi kha a hi. Zia gual buaina sumpi zing chun mitin a khu a. Mi zosia hinkhua a khawi kha a hi.  Zia gual gentheina chi chuam chuam i tuak teu kha mihing kam in a gen chian zolo a hi. Thingtâng khaw chuam chuam in khantona(development) a um pua, Education lam ah i tu leh chateu kaina ding sekul pha i nei puau a, Health facility a um pua, tui connection pha a um paw bawk a, gas distribution le i dawng pha puau hi. Lampi (Communication) a sia ma ma ziang a. Zia gual tuk ah haksatna i tuak laiun migenthei ten a chan ding uh hamphatna a chang pha puau hi. Genthei tak leh vakvai takin mikhuan malzin in belding i hawl u’i. Dinmun se tak I tuak a, gentheina huaise tak in ei chup laklaw a hi chun lainatu leh hepitu mel mu ding a vang ma ma sek hi. Mi zosia hi I sukbuai khak ding lau hileu kilawm takin a kiveng kiau uh hi in a kilang hi. Genthei a um na mai zen e! Zia gual dinmun haksa taka pat ah dindaw kit gua in mani theina zosia mangin pan i lau hi. Socio - economic survival na ding in theina zosia sua in pan i la’u a, a haksa ma ma ngal a. I dinmun gual ah i din kit theina ding a chun kum tam tak a ngai hi. A kal lak in hisellona chuam chuam in ei bawm kit a, zia hun lai kha chu a thim na lawm lawm e!

Maleh, zia gual lawm ah haksatna leh kinepna bei dinmun ah i um laiun le val upa leh i pi leh pute’u in ei thuhilna’u, i sakhua puitu teuin ei zilsakna teu kha i vawp hing zing ua. Gentheina ziak ah gucha, mi In a guk ding hawl leh thualthat tite i bawl puau a. (Mi chuam chuam ka kiholimpina apat in zia gual gitlona chu Vaiphei nam lak in a um ngai hi ti kuaman a he pua’u).  Lungngaina sumpi zing kal ah nivak hawi tak mai a hung suak gual mai in  Vaiphei nam ginumna a hung kilang chian ta ma ma hi. A lul in a lopi na lawm lawm e! Lalpan lopina chang ta hen. Zia hindan hawi leh zia hawi tak hi khawvel um laisia’n vawp zing hi ti’u.

  1. Haksatna sumpi a zîng zing hi. Uluk tak a etzui a ngai hi.

Zia gual dinmun a um chu i hi ziakn mani chenna khua taisan a, khaw dang a mani damna ding hawl a ngai a. A dik tak chun, mani pian leh khanletna khua,  i hepi teu i la vuiliamna mun, i khua ngei hi khawvel gam thupi leh changkang tak tak sangin i ngaina zaw a hi. Khawtang hinkhua nuam tak mai te,  i huan thei leh i thil nei chi chuam chuam te, naupang i hi lima pat ah i sulnung, taisan ding haksa i sak ma ma te, i insung mi leh lawi i ngai ma ma te, hausa ten dawisak tak leh khuatua tak ah eila etkawlna teu gentheina ziak in mittui tawh taisan a ngai ta, thasiat a um ma ma hi. Zia gual ah thingtang apat ah khawpi ah i pem pem  mai uh hi sap ten Urbanisation a a tiu hi. Tulai hun ah lampi chuam chuam a mite khanto hat dan i mu chiat u’i. Ziate hi thingtang miten i mulo diak puau. I umna khua in a tak ah chan ding a um paw ngal a. I tu leh chateu i hepi ngal ua; hun hungtung zel ah masawnna leh changkanna i dawi ziak in  haksa tak in i chenna khua i taisan ta sek uh a hi.

Chialna  khenkhat vak siam tiam ingka

            1) Tu hun gual ah thingtang lam ah masawnna mumal a umlo chun urbanization hi khang deu deu ding ahi. Dang zo puai ti’u. Zia ziak chun thingtang ah hausapu ten le eima khua chiat a khantona dingin pan nasa zaw diak ah lak a kul na lawm lawm e. A chuti lo chun tu apat kum 20/30 zaw tak le chu mi a cheng ding um talo in khau  tam tak hi nutsia in um tan a. Nam tawmngai leh ginum, kipumkhat zingte I hipuau em? Khawpi sung ah a la um tasa, mimal gam lian tak tak neite chun eima nam chanpite man tawm zaw in a hem a thawn in a hem a piak phal a pawimawi. Nam khat leh unau i hi ngal ua. Zia gual ma chun khawpi sung ah puituten le eima khua ah midang a hung pemlut theina ding in lampi lian tak hawn a ngai hi. Mimal leh hausapu khenkhat chun a takin a chiapi zing uh a hi. A lopi ma ma hi. Zia gual hindan hawi tak hi i Pathian dawidan le a hi. Malzawlna le dawng ngei in au. I nam kipumkhatna ding a i mamaw tin ten uh a hi.

            2) Kihepina leh kipumkhatna supung a, vawp hing zing ding ah panlak a pawimaw hi. Nam tawmcha i hiu a, Nam chuam chuam kikhenna (Communalism) boruak nasa tak nuai ah um i hi ziak ua hin eima leh eima kisusia, kihua leh kimelma ding i hi paw him him u’i. Kochuam pawl (Denomination) kibatlo ziak, be leh phung (Sub-clan)  haw mai mai ziak ah kila chuam ding i hi puau a, hun chiasa i haksatna thawk teu, buaina i tuak teu hiatmil a hun ta’i. Buaina a la tuak ma leu hin le tun vang i buai ta pua’u. Kituaklo in a la umsek maleu hinle, kituaklo hun a hi ta puai. Kihepi ah kipumkhat deu deu ding i hi zaw’u. Zia chu a thu mai ah dawi khawp loin, hinpi hi tiu. Lal Jesu ngei inle Chamna siamte chu a nau a vak hi; Pathian chate sak hi digna hi ngal un a ti kha (Matthai 5 : 9).

            3) Bang na hi ziang taleh le sep utlo nei puai tiu. Kawlte i ti mai mai sek uh - Bihar, Assam leh State dang apat ah hung te hin Economic War a hung pan u’i ka ti mai hi.  Zia te hin dawr siam (Business line chuam chuam), van hawp zak (Goods distribution), sam tan/met  (Hair cutting), Cement mistiri na, thingpi dawr siam leh thil chuam chuam in ei makhel vek tau. A nasep dan uh (work culture) sangdanglam in zingkal dak 5 velin (I khanglaiteu a imut thut lai tak un) ni suak main dawr a hawng pan ua, nitak lam ah dawr khak hak pen le kawlte ma a hi’u. Tu apat hin khanglai khenkhat teu chun (gam chuam apat ah hung te) thunuai a kilaw a ngai pan ta a hi. Zia gual zel a i um chun tu apat kum 50 sung in kawlte hin tribal namte hi ei thuzaw vek in au. Hung un, a gam neitute hin khanglo tai tiu, bang na ziang le sep ding thada puai tiu, sungkuan leh mimal dindawna dingin pan la thak hi ti’u. Zingkal sin sawt pipi i imut sung uhin gamdang miten khawvak lima pat in na sem pan sau sau mai tau a hi. Ipmu a, thatdana thipi mailo in, Tho inla, ding ta’n!

            4). Khut nasep hi dindawpi kham ding in uar hiti’u. Mi tam tak khut nasep ah nek hawl i lak un a um nalai u’i. Maleh, a kilat dan a chun (keima mu dan mai in) guanggalna ting (Long term plan) um loin, i nek kawm ding bep ngaitua in na i sem ua. Sungkuan a ding ah kingakna tak in ma i la lo uh hi in a kilang hi. Manipur a hin Pathian in a leilung leh climate ei piak te hi State dang te tawh tê ding a chun a hawi bik ma ma a. Guatui a hun tawk bep chan ei pia, tanggam lei in la bang thaichi chîng le hinle a hawi nuam ma ma a. Nachang, Thîng, Zawngta, Sapthei, Khangkhu, Anphui leh thaichi chi chuam chuamte hi, tam tham tak tak in ching le hin, a lawkna mu ngei ding I hi’u. Huan thai chuam chuam ching ten le, a tawm pen in bul 1000 vel bek chin gaw leu hin. Tin 4/5 mun siamin ma la thak tak tak hi ti’u le. I sep ga teu mangin khawpi a chengte tusang ah kiman zaw leh phazawn (Supply) bawl thei a hi. Zia lawkna chu etla hial khawp a i sepdaw tak leh khawpi mi kieng ta puan tin, mini kitodelna phatak neiin i khua i taisan nawpna lungthim bei tan a. Khawtin ah hausapu ten le la khawmiteu zia lam pang kai a hin ma lâk pi tiam un. Nam khantona ding leh i gen zing sek uh urbanisation suktawpna pha tak hi ngei in a.

            5)  Thiam zilna lam in tu sang a nasa zaw ah panlak a ngai hi. India gam state pakhat ah nam tawm (Minority) chun a tam zaw te kha thagum mangin zo ngai ngai puan au ti a he ma mau a. Zia ziak chun kidona galthuam dang mang ah do dingin a kitilkho sek u’i. Sap thupil chun – “A pen is mightier than sword” a he chian khawp mai u’i. A nam uh kiziltilna a chun  bang line hiziang leh le, Officer lian hi thei ding khawp ah lekha zil ding  ti a hi. Zia gual ah lawtinna a hun chan hun ua chuan State Level ah officer post zosia hun lua dim tan tin uh, District leh block level zosai ah officer post zosia lua dim bawk in au. Chuti hun a chun amau sang ah tamzaw, thagau leh galthuam mang ah a zaw lo teu kha vai a hawm khum uh a hi. A tup tinten ua, nam tam zawte a khatlawlo vang ua chun zawna le hung chang khawng ding a hi’u. Nam leh nam kikal boruak chi chuam chuam umna mun ah khawsa i hi’u a, Population, thagum suana leh galthuam ah i zawlo ding uh tam tak um ding a hi’i. Maleh, tu apat hin nam hepina lungthim tawh panla thak leu hin. NGO chuam chuam te, Kochuam, khaw tin a hausa te leh milawting suanum tak tak te hin zia lam kai a hin pan la thak le’u hin ka nuam na lawm lawm e! Sawlkal department chuam chuam ah dinmun zaum tak tak tu zing laite, technical line chuam chuam ah thiamna bik neite, sumdawnna lam mi lawting te hin le mani nam damna ding leh khantona dingin i theina chiat sua ah panlak a hun tak zet ta a hi.

Rev. Lalngurauva (Mizo Pastor) chun America gamin Pastor a zil a, a fel ma ma ziak in America gam ah sem den dingin chialna a mu. A ma chun, “ Ka gam Mizoram kochuam te a dingin lekha ka hung zil a, America gam ah nasem thei ding ka hi puai” ti in America gam changkang leh lopina te leh sepna pha tak mai taisanin Mizoram kochuam leh nam a dingin a vanglai hun leh theina zosia a mang tum in, chawihawina lopi tak tawh a pension ta a hi. Vaiphei chate lakin thiamna sang tak tak nei mun chuam chuam in la um u’i ti ka hia’i. Kala kinep pi ma ma sek a. La thiamna teu kha state dang a nam dang te masawnna ding ah mangin sum tam pi pi la lawdawk maithei u’i. Vaiphei nam khantona ding in bang a hem bek in pan hun la tiam un. Kithadalo ah kum 30 sung ma i lak chun nam tawm zaw te hin mipi chung in vaihawm ngei ding i hi’u. I haksatnau sumpi zing hi hung kiang ngei in a. Pathian in lem ei sakpi a, i pankhawm uh chun lawting ngei ding i hi’u. Midangte sem ding ah ngansia mailo in eima theina chiat in pan la chiat hitiu le. Tho inla, kipan ta’n.

            6. MPCS : Manipur Area Kochuam a hin ningkum 2018 a khan Khanglai Pawl Branch 92  a um tau a;  member 4144 a hi’u. Ziate lak a chun a thi zat member panga (5) a hiu a, pammai i sa ma mau a hi. Zia khanglai mual eila liamsan te hi zu leh sa leh khamthei ziak ah thi kuama a um puau, a inkuanpite’u i sunpi zing laiun nam a ding a chun a suan um uh a hi.  Khanglai Pawl drug addict bangzat i um uh em tiin khanglai puitute ka dawng sek a, zia gual mi chu a um lo thu ei hil sek u’i. Manipur Area Presbyterian huap sung bep a hia, kochuam dang ah lawi unaute lakin hiti gual tho a hi ding ka taksang hi. Zia tak a kipat hin Vaiphei khanglaite lakin khamthei suak a tang a umbek puai ti a hiat thei hi. A lelam a chun Daily News paper thîl le hin, August leh September 2019 sung bep inle Manipur a hin khamthei chi chuam chuam crore tam tak man police department ten a man nasa ma mau a. Drug siamna munpi te le mudaw a hi bawk hi. Zia gual tuk ah drugs in ei chup lai a hin i khanglaite lak ah drug addict mu ding i tawm ma ma mai uh hi i vangphatna’u a hi. Zia ziak chun, khanglai pha tak tak te leh a hung khangto dingte venbit a hi theina dingun pan la thak hi ti’u. Theitawp i suau a kul takzet ta a hi.

  1. Khaikhawmna

Vaiphei nam a ding ah kavei cheng gendawk thei ding ah hunpha ei siam piaktu Thazing Lap Committee chung in kipak thu ka gen kit a.  Keima ngaitua dana  chun ka gendaw te hi a thumai hilo a, a tak a i bawl thei vek uh hiin ka hiai. Hun chiasa i kihuatna te’u haisan in, ngaidamna lungthim tak tak put a le’u hin. A bawlthei ten gentheite nek ding nek piak loin, dinmun sia zawte dawpsang gaw leu hin. Kochuam leh pawl chuam chuam ah umnau hi midangte dekna manglo in, hepina leh kipumkhatna matchak in mang thiam leu hi’n. Thagum sauna sangin taimatna, dikna, tupguna, thuak hatna leh kihepituana hinkhau hinpi zaw tai ti’u. “Hung un, simmaw ah i um taklo na ding un, Jerusalem kulbang hi siampha kit hitiu” (Nehemia 2 : 17).   Vaiphei nam dindaw zelna dingin dawisakna sangpen ka lan hi.

 

MITIN DAMNA KHRAWS

By: T/Upa LM VaipheiS. Munnuam, MPCS

Gû nekhate ding in gû thana damdawi nêk a pawimaw ah, Pathian in ama mêl leh puam kibang ah a siam mihing himaleu hin, Eden ah Setan sual gu nekha leh jen in ium tau ah, ziaziakchun, Eden ah sual gu (Thagau lam thina) a la nekha te di'n Sual gu thana Khrista a pian leh nei (Khawvel leh mimal â di'n) a pawimaw ta ahi. Ama chun i ngawnchang hina sual zachat um nate ei selkhutu ding ahi ziak in, “Lalpa Pathian in pawsal leh a ji â ding in savun nîk leh puan a siam piak ah, zia chu a silsak ati”. Genesis 3:21

            Tempul maichâm ah Belam leh Kêl  thisan ah kithawina nei leh Belam chal tuaidawng thisan tât kawkal (- | = +) ah suachatna chang ding i hi dan Lalpa'n malai hun apat in a mite a la zilsak a, “La belam tha diu chu demna umlo, a chaltuai, kumkhat mi bep hi hen; belam hawn lak leh kêl hawn lak ah kipat in la la thei hi” Exodus 12:5-7. Mosi'n thisan chu a la, mipite chu a thê khum ah, a kiang un, "Lalpa'n a gen dungzui ah, nang haw tawh kikâl ah thisan ah thuthung a siamna hi en un," a tia. Exodus 24:8. Ziaziakchun, thuthung masa khale thisan panglo ah sukdet ahi diak puai. Mosi khan dan dungzui ah thupiak zosia a gen zaw in, bawngno leh kêl thisan tawh, husop a lâ, lekhabu leh mipite chu a thêkhum a; "Zia hi Pathian in la hi ding ua a piak thuthung thisan chu a hi," a ti'n. Zia ban ah chun, biakbûk ah matchâk zosia leh, biakbûk chungah chun thisan chu a thêsuak a. Dân dungzui in bangkim hi thisan ah sukthian thei ahi'n, thisan pawtlo in ngaidam thei ahi puai. Hebraite 9:18-22. Pathian lekha thu, ngilneina leh kitîlkhona chung ah kinepna i nei thei zawkna ding un, malai ah thu a la kizikte kha, eimau kihilna ding ah zik a la hingal a. Rom 15:4. Zia thilte chu etsakna ding ah a chung ua tung ahi; ei haw hun nunung ah umte ei hilna ding ah kizik a hi. 1 Korinth 10:11.

            Ziaziakchun, a hung pian leh a nasep dang dangte khan mitin (Israel leh Jentel) a huap zo lo ahi. Israel nam belam mangthaite kiang bep in vachia in. Matthai 10:6. Ama chun a kiang un, Israel nam lak ah belam mangte kiang bep ah sawl ka hi, ti'n a dawnhu a. Matthai 15:24. Numei chu Jentel mi ahia, pianna lam ah chun Sirophoiniki mi ahi. Ama chun a chanu sung ah kipat thitha buak nawdawk ding in a hung don a. Himaleh, Jesu'n, "Naupangte chu hung vâ masau hen, chate vaithum lâkpiak ah, uichate piak chu a kilawm puai," a tia. Marka 7:26-27.

            Pathian Belam chal tuaidawng (Kum 30 mi) khraws chung ah thisan luang jut jut ah khaikang (Khross maicham ah lat) khan mitin hukdamna huang ah a huaikhawm ta ahi. “Zia thu chu a thi ding dân a genna ahi”. Johan 12:33.

            Rom 8:14-17 na i mu gualun, Khrist tawh Van go luakhawm ding naulutîl/chalutîl hina khraws ahi tai. “Israel chun a vak ban kawkal hâm hâm ah, a khut changlam chu a chapang zaw Ephraim luchung in a ngâ; a veilam khut chu Manasseh luchung in a nga ta'n: Manasseh chu a upa zaw ahi ngal a. Joseph in a pa'n a khut changlam Ephraim luchung ah a ngak chu a mu in a lungdam ta pua'n; a pa khut Ephraim luchung ah a ngak lai chu Manasseh luchung ah a ngak sak ta'n. Joseph in a pa kiang in, "Hepa, ziagual ding hi ahi puai; zia zawk hi ei vei nautîl chu, la khut changlam a luchung in nga zaw'n," atia. Himaleh, apa chu a nuam pua'n, "Ka henai, ka chapa, ka henai: ama le lian sam ding ahi; ahi'n la, a nau hi ama sâng in lian zaw'n ah; a suante le chi chuam chuam lian tak tak hung hi'nau," a tia. Genesis 48:14,17-19.

            Zia'h khraws jâl ah kichamna chu Pa Pathian lunglam tak (a duthusam bukimna) a hung hitai. *_Ama ah chun Pathian bukimna chu kilung tuak tak in a um khawm tangal un; chuleh, ama ziak ah Pathian in bangkim tawh kichamna a nei chu a lunglam tak a hi; lei chung ah um hi'n, van ah um hitaleh, a Khraws thisan ziak in kichamna a hun siam ta ahi. Kolosa 1:19-20._* *_Tu'hin vang, Khrista Jesu ah chun, nang haw malai ah gamla tak ah umte chu, Khrista thisan ah chun hi'nai in la hung um tau hi. Ama chu i kichamnau ahi'n, pawlnite chu pumkhat ah siam in, i kikâl ua daidanna bâng chu a suchim ta ahi. Pani hilâi kha ama ah mihing thak pakhat hiding ah a siamdaw theina ding in, dan leh a thupiakte leh a thuthungte chu subei in, kichamna a bawl tai; Khraws zâl ah panite chu kipumkhat ah, Pathian ah a kicham theina ding un, kituak lona zosia chu a that tai. Chun, a hung ah, nang haw gamla tak ah umte leh naicha umte kiang inle chamna chanchinpha a hung hil a. Ama ziak ah chun Thagau munkhat ah, Pa kiang ah lûttheina i nei gêl tau hi. Ahi'n, tuhin malzin leh gamchuam mi la hita puau a, mithiangthote tawh tualkhat ah leng khawm, Pathian inkuante la hitau hi. Ephesa 2:13-19.

            Mi lekhathiam thei/hethei, a hinatak hete a di'n Star (Aksi) khat-leh-ni bel ah Solkar nasep sâng in i gam Indian Emblem Sakeibaknei luchang kibel a ngaisân um zawk gual in, Vankhua leh tui hina (Citizenship) nei leh a nasep hechian te â ding in gingtute Emblem KA LALPA khraws khêl ah ngaisân zawk ding dang a um puai. Kei vang in, i Lalpau Jesu Khraws longal chu ka suan lo ding zia mai chu; ama ziak in khawvel hi kei â dingin khetdên in aum ta'n, keile khawvel â ding in khetdên in ka um tai. Gal. 6: 14. Ahi'n la, zia thuneinate chu pakhat chale ka mang puai; ka chung ah ziagual chu la bawlna ding ua ka hun zik ahi pua'n; ka kisuanpi ei lâkpiak sâng un thizaw mai ing ka! 1 Korinth 9: 15. 

            Ahi'nla, mitin lunggel dawidan kibanglo i hi gual in Khrista Khrawss tawh kikal ah dawidan/hindan/gindan nei a um thei a hi. Philippi 3: 17 – 21  a chun “Suapite haw, keima ei enton chiat un, kei uh etton ah ei nei taphawt chule phatak in tepte'un. Mi tamtak in Khrista Khraws chu kâl in hinkhua a mang un; a chanchin uh ka hung hilsek kha, tuhin le mitthi pawt kawm in ka hun hil kit la hi’u. Zia mite tawpna ding chu manthaina a hi'n, a pathian uh chu a gilpiu a hi; a kilopisaknau chu a mualphonau a hi; a lungthim un lei thilte a kawi ui. Himaleh, eihaw i khawsaknau chu van a hi; zia ah kipat chun Lalpa Jesu Khrista, Hukdampa chu i ngak u’i. Ama chun bangkim a thunuai ah a umsak thei ziak in, i taksau musit umtak hile ama taksa lopi gual hiding in hun siam danglam in a”. “Khraws thu chu mangthaite â dingin ngawlhuai a hi'n, ei haw hukdam hi zingte â ding in vang Pathian thilhitheina a hi zawi. 1 Korinth 1: 18

            Lalpa'n a Kochuam gingtutte kiang ah hiat a nawp mama chu, Luka 18: 10 – 12 na in mu Pharisaipa gen gual kha hilo in, 1 Kor. 2: 2 na i mu gual un, hepina ah ei tatna Khrawss thu bep hi eimau lak ah ei phut chu a hi.

            Lalpa'n simtute zosia, Khraws ngaisânna lungthim pawthei chiat di'n ei malzawl ta hen!