CHIBAI... I Kochuam Website in ka hung lamtua hi.

Kochuam chanchin leh I Kochuam tawh kisai thil pawimaw tak tak ziahin a mu thei hi. Website siamphatna ding thupha leh pawimaw la hiatte zalen takin hung gen zel dingin ka hun chial hi. Dawtna a um chun bangtik laiin le a nuai ah hin piaklut thei zing a hi. Hung lut kit zelin aw!


SEMTU

Semtute chanchin zia tak a hin hiat thei a hi. Belap ding a pha la hiat a um chun a nuai a hin ngaidan piak zing thei a hi. 

Semtute chanchin kimzaw la hiatnawp chun a chung ah lim hi mek in.


DELHI KOCHUAM COMMITTEE (2020-2023)

L - R. T/Upa Thanglemlal, T/Upa Henzakham, T/Upa Gensiamlal, T/Upa Ginneilun, T/Upa Khamson, Ropuia,  Rev. Summinlian (DPK), Upa Malsawma, Rev. David L. Ralte (DMPC), T/Upa Lamboi Khaute, T/Upa Jameson,T/Upa Sawilianmang.

 


Kochuam vaiguan hung tung ding leh a chiatasa te la hait nawp chun a nuai ah link hi mek in.

A CHIASA

 A HUNGTUNG DING

JOINT PRESBYTERY MEET, 2019

Lal Jesu minin chibai  ka hun buk hi!

Kipak um tak maiin Manipur Area Kochuam te chun Presbytery Meet 3 Veina mang thei kit dingin i um tau a, Lalpan lopina chang ta hen.

Meet hi 26th - 27th October 2019, sung in Thupi " Kung lam del" (Phil. 3:14) ti mangin S. Kawtlian Pastor Bial in S. Kawtlian Kochuam ah zintun ding a hi. Zia hun ah hung pang ngei dingin ngaina tak in ka hun chial hi. Speaker ding in Rev. Lalzuithanga, Ex. Moderator, Mizoram Synod hin a.  Pastor Bial Lapawl thiam tak tak leh Synod Mission Choir ten lapawl ei sak piak ding a hiu a, ngaithak nawp um ma ma ding a hi. Lapawl leh programme ah pang ding zosia hi zia tak a hin gensen mai ding a hi pua, programme a la en dingin ka hun chial hi.  Pastor Bial tin te kiang in hiatsakna piak daw vek a hi ta, kisingsakna hawi takin a chia tha zing hi. Zintuntu Bial a hin kochuam 6 a um ua pan nasa takin a la zing ua, nesaw takin ei zintun ding a hi'u. Zia Meet a hin hung pang ngei dingin ngaina takin ka hun chial hi. Detail programme la etnawp chun zia tak hi mek in.

- Rev. R.Lalhmingsanga, Administrative Secretary, Manipur Area


MSSU NAUPANG SUNDAY SCHOOL KUMTAWP EXAM

MSSU Naupang Sunday School Kumtawp Exam, 2019 chu December Pathianni thumveina Date 15/12/2019 leh nei hi ding a hi.  Question leh Answer paper chu Pastor Bial Form B-II hung submit te kiang in thawt pai hi tan a. Form B-II hung submit nailo ten a kinthei lam ah ngaiven dingin i kihiatsak  hi. Exam paper te hi Form B-II hung submit lo te kiangin thawt hi puan a. Exam paper te hi Bial Sunday School Committee in a kinthei lam in check intin Office ah January tha sung ah submit ding a hi. Department tin ah 3rd Div. apat 1st Div. a pass zat kitup tak a Certificate thawtdaw a hi theina dingin offoce ah submit ding ahi. Chuleh, Honours mute Answer paper, pa min leh Address office ah submit ding a hi. Honours mulote answer paper, pa min leh address submit a ngia puai. Exam thiangtho tak ah sai a hi theina dingin Bial Sunday School Committee le Zilsaktu ten pan nasa zaw diak a hun la dingin i ki chial hi. Lalpan ei pui chiat ta hen.

"Train up a child in the way he should go"

UPA SANGA

I/C MSSU, MANIPUR AREA

9612643882


MANIPUR AREA CHOIR TE THAZING LAP AH A LASAKNAU

LA ET NAWP CHUN LIM HI MEK IN

THAZING LAP THUCHA LA SIM NAWP CHUN 

Zia tak hi Mekin BIAK IN

New Lambulane Biak In, Imphal Pastor Bial

Phaipi Presbytery


Assam Mission Field Media Ministry hiat belap la nawp leh a nuai ah Logo hi mekin.

 Roatad School la hiat belap nuam chun a nuai a Logo hi mekin.