THAZING LAP 2019 @ LINGSIPHAI CHURACHANDPUR

                A hun    : 27.09.2019

   Thupi    : “Tho inla, kipan in”

 Gentu    : Rev. R. Lalhmingsanga, Administrative Secretary          

 MPCS : Manipur Area

 1. Thumapui

Thazing Lap mangtu zosia, Pathian leh Mizoram Presbyterian Church, Manipur Area min in chibai ka hun buk hi. Zia programme pawimaw tak a kochuam thasang ah thugen ding ah Thazing Lap Committee in ei guat uh hi kipakum kasa tak zet hi. January 2019 apat khan Mizoram apat in Manipur a ka hung um pan a, la lak ua tha 8 sung ka um sung a hin Vaiphei chate lak a ka thil mudaw  thil pawimaw tak tak gen ding hunkhawp ka nei a, nampi huap ah mi pawimaw tak tak te ma a hin taklang leng ka nuam a hi.

 1. Sumpi zing kal ah ni vak hawi

Gam buaina ziak in khua tam tak hal in a um a, Biak In ziang le hawi lo in bang a hem zat haltum in a um hi. In leh go man tam tak, bu leh bâl, van leh matchak tam tak a kangtum hi. Bel ding neilo in i um un, nek ding nangawn le i nei puau hi. I kivanna silpuan bep neiin bul i pan kit u’i. State dang Meghalaya, Mizoram leh mun chuam chuam in bitna hawl in a tai zak un, Socio-economic, education and religious life a i hindan uh nasa takin a khawi kha a hi. Zia gual buaina sumpi zing chun mitin a khu a. Mi zosia hinkhua a khawi kha a hi.  Zia gual gentheina chi chuam chuam i tuak teu kha mihing kam in a gen chian zolo a hi. Thingtâng khaw chuam chuam in khantona(development) a um pua, Education lam ah i tu leh chateu kaina ding sekul pha i nei puau a, Health facility a um pua, tui connection pha a um paw bawk a, gas distribution le i dawng pha puau hi. Lampi (Communication) a sia ma ma ziang a. Zia gual tuk ah haksatna i tuak laiun migenthei ten a chan ding uh hamphatna a chang pha puau hi. Genthei tak leh vakvai takin mikhuan malzin in belding i hawl u’i. Dinmun se tak I tuak a, gentheina huaise tak in ei chup laklaw a hi chun lainatu leh hepitu mel mu ding a vang ma ma sek hi. Mi zosia hi I sukbuai khak ding lau hileu kilawm takin a kiveng kiau uh hi in a kilang hi. Genthei a um na mai zen e! Zia gual dinmun haksa taka pat ah dindaw kit gua in mani theina zosia mangin pan i lau hi. Socio - economic survival na ding in theina zosia sua in pan i la’u a, a haksa ma ma ngal a. I dinmun gual ah i din kit theina ding a chun kum tam tak a ngai hi. A kal lak in hisellona chuam chuam in ei bawm kit a, zia hun lai kha chu a thim na lawm lawm e!

Maleh, zia gual lawm ah haksatna leh kinepna bei dinmun ah i um laiun le val upa leh i pi leh pute’u in ei thuhilna’u, i sakhua puitu teuin ei zilsakna teu kha i vawp hing zing ua. Gentheina ziak ah gucha, mi In a guk ding hawl leh thualthat tite i bawl puau a. (Mi chuam chuam ka kiholimpina apat in zia gual gitlona chu Vaiphei nam lak in a um ngai hi ti kuaman a he pua’u).  Lungngaina sumpi zing kal ah nivak hawi tak mai a hung suak gual mai in  Vaiphei nam ginumna a hung kilang chian ta ma ma hi. A lul in a lopi na lawm lawm e! Lalpan lopina chang ta hen. Zia hindan hawi leh zia hawi tak hi khawvel um laisia’n vawp zing hi ti’u.

 1. Haksatna sumpi a zîng zing hi. Uluk tak a etzui a ngai hi.

Zia gual dinmun a um chu i hi ziakn mani chenna khua taisan a, khaw dang a mani damna ding hawl a ngai a. A dik tak chun, mani pian leh khanletna khua,  i hepi teu i la vuiliamna mun, i khua ngei hi khawvel gam thupi leh changkang tak tak sangin i ngaina zaw a hi. Khawtang hinkhua nuam tak mai te,  i huan thei leh i thil nei chi chuam chuam te, naupang i hi lima pat ah i sulnung, taisan ding haksa i sak ma ma te, i insung mi leh lawi i ngai ma ma te, hausa ten dawisak tak leh khuatua tak ah eila etkawlna teu gentheina ziak in mittui tawh taisan a ngai ta, thasiat a um ma ma hi. Zia gual ah thingtang apat ah khawpi ah i pem pem  mai uh hi sap ten Urbanisation a a tiu hi. Tulai hun ah lampi chuam chuam a mite khanto hat dan i mu chiat u’i. Ziate hi thingtang miten i mulo diak puau. I umna khua in a tak ah chan ding a um paw ngal a. I tu leh chateu i hepi ngal ua; hun hungtung zel ah masawnna leh changkanna i dawi ziak in  haksa tak in i chenna khua i taisan ta sek uh a hi.

Chialna  khenkhat vak siam tiam ingka

            1) Tu hun gual ah thingtang lam ah masawnna mumal a umlo chun urbanization hi khang deu deu ding ahi. Dang zo puai ti’u. Zia ziak chun thingtang ah hausapu ten le eima khua chiat a khantona dingin pan nasa zaw diak ah lak a kul na lawm lawm e. A chuti lo chun tu apat kum 20/30 zaw tak le chu mi a cheng ding um talo in khau  tam tak hi nutsia in um tan a. Nam tawmngai leh ginum, kipumkhat zingte I hipuau em? Khawpi sung ah a la um tasa, mimal gam lian tak tak neite chun eima nam chanpite man tawm zaw in a hem a thawn in a hem a piak phal a pawimawi. Nam khat leh unau i hi ngal ua. Zia gual ma chun khawpi sung ah puituten le eima khua ah midang a hung pemlut theina ding in lampi lian tak hawn a ngai hi. Mimal leh hausapu khenkhat chun a takin a chiapi zing uh a hi. A lopi ma ma hi. Zia gual hindan hawi tak hi i Pathian dawidan le a hi. Malzawlna le dawng ngei in au. I nam kipumkhatna ding a i mamaw tin ten uh a hi.

            2) Kihepina leh kipumkhatna supung a, vawp hing zing ding ah panlak a pawimaw hi. Nam tawmcha i hiu a, Nam chuam chuam kikhenna (Communalism) boruak nasa tak nuai ah um i hi ziak ua hin eima leh eima kisusia, kihua leh kimelma ding i hi paw him him u’i. Kochuam pawl (Denomination) kibatlo ziak, be leh phung (Sub-clan)  haw mai mai ziak ah kila chuam ding i hi puau a, hun chiasa i haksatna thawk teu, buaina i tuak teu hiatmil a hun ta’i. Buaina a la tuak ma leu hin le tun vang i buai ta pua’u. Kituaklo in a la umsek maleu hinle, kituaklo hun a hi ta puai. Kihepi ah kipumkhat deu deu ding i hi zaw’u. Zia chu a thu mai ah dawi khawp loin, hinpi hi tiu. Lal Jesu ngei inle Chamna siamte chu a nau a vak hi; Pathian chate sak hi digna hi ngal un a ti kha (Matthai 5 : 9).

            3) Bang na hi ziang taleh le sep utlo nei puai tiu. Kawlte i ti mai mai sek uh - Bihar, Assam leh State dang apat ah hung te hin Economic War a hung pan u’i ka ti mai hi.  Zia te hin dawr siam (Business line chuam chuam), van hawp zak (Goods distribution), sam tan/met  (Hair cutting), Cement mistiri na, thingpi dawr siam leh thil chuam chuam in ei makhel vek tau. A nasep dan uh (work culture) sangdanglam in zingkal dak 5 velin (I khanglaiteu a imut thut lai tak un) ni suak main dawr a hawng pan ua, nitak lam ah dawr khak hak pen le kawlte ma a hi’u. Tu apat hin khanglai khenkhat teu chun (gam chuam apat ah hung te) thunuai a kilaw a ngai pan ta a hi. Zia gual zel a i um chun tu apat kum 50 sung in kawlte hin tribal namte hi ei thuzaw vek in au. Hung un, a gam neitute hin khanglo tai tiu, bang na ziang le sep ding thada puai tiu, sungkuan leh mimal dindawna dingin pan la thak hi ti’u. Zingkal sin sawt pipi i imut sung uhin gamdang miten khawvak lima pat in na sem pan sau sau mai tau a hi. Ipmu a, thatdana thipi mailo in, Tho inla, ding ta’n!

            4). Khut nasep hi dindawpi kham ding in uar hiti’u. Mi tam tak khut nasep ah nek hawl i lak un a um nalai u’i. Maleh, a kilat dan a chun (keima mu dan mai in) guanggalna ting (Long term plan) um loin, i nek kawm ding bep ngaitua in na i sem ua. Sungkuan a ding ah kingakna tak in ma i la lo uh hi in a kilang hi. Manipur a hin Pathian in a leilung leh climate ei piak te hi State dang te tawh tê ding a chun a hawi bik ma ma a. Guatui a hun tawk bep chan ei pia, tanggam lei in la bang thaichi chîng le hinle a hawi nuam ma ma a. Nachang, Thîng, Zawngta, Sapthei, Khangkhu, Anphui leh thaichi chi chuam chuamte hi, tam tham tak tak in ching le hin, a lawkna mu ngei ding I hi’u. Huan thai chuam chuam ching ten le, a tawm pen in bul 1000 vel bek chin gaw leu hin. Tin 4/5 mun siamin ma la thak tak tak hi ti’u le. I sep ga teu mangin khawpi a chengte tusang ah kiman zaw leh phazawn (Supply) bawl thei a hi. Zia lawkna chu etla hial khawp a i sepdaw tak leh khawpi mi kieng ta puan tin, mini kitodelna phatak neiin i khua i taisan nawpna lungthim bei tan a. Khawtin ah hausapu ten le la khawmiteu zia lam pang kai a hin ma lâk pi tiam un. Nam khantona ding leh i gen zing sek uh urbanisation suktawpna pha tak hi ngei in a.

            5)  Thiam zilna lam in tu sang a nasa zaw ah panlak a ngai hi. India gam state pakhat ah nam tawm (Minority) chun a tam zaw te kha thagum mangin zo ngai ngai puan au ti a he ma mau a. Zia ziak chun kidona galthuam dang mang ah do dingin a kitilkho sek u’i. Sap thupil chun – “A pen is mightier than sword” a he chian khawp mai u’i. A nam uh kiziltilna a chun  bang line hiziang leh le, Officer lian hi thei ding khawp ah lekha zil ding  ti a hi. Zia gual ah lawtinna a hun chan hun ua chuan State Level ah officer post zosia hun lua dim tan tin uh, District leh block level zosai ah officer post zosia lua dim bawk in au. Chuti hun a chun amau sang ah tamzaw, thagau leh galthuam mang ah a zaw lo teu kha vai a hawm khum uh a hi. A tup tinten ua, nam tam zawte a khatlawlo vang ua chun zawna le hung chang khawng ding a hi’u. Nam leh nam kikal boruak chi chuam chuam umna mun ah khawsa i hi’u a, Population, thagum suana leh galthuam ah i zawlo ding uh tam tak um ding a hi’i. Maleh, tu apat hin nam hepina lungthim tawh panla thak leu hin. NGO chuam chuam te, Kochuam, khaw tin a hausa te leh milawting suanum tak tak te hin zia lam kai a hin pan la thak le’u hin ka nuam na lawm lawm e! Sawlkal department chuam chuam ah dinmun zaum tak tak tu zing laite, technical line chuam chuam ah thiamna bik neite, sumdawnna lam mi lawting te hin le mani nam damna ding leh khantona dingin i theina chiat sua ah panlak a hun tak zet ta a hi.

Rev. Lalngurauva (Mizo Pastor) chun America gamin Pastor a zil a, a fel ma ma ziak in America gam ah sem den dingin chialna a mu. A ma chun, “ Ka gam Mizoram kochuam te a dingin lekha ka hung zil a, America gam ah nasem thei ding ka hi puai” ti in America gam changkang leh lopina te leh sepna pha tak mai taisanin Mizoram kochuam leh nam a dingin a vanglai hun leh theina zosia a mang tum in, chawihawina lopi tak tawh a pension ta a hi. Vaiphei chate lakin thiamna sang tak tak nei mun chuam chuam in la um u’i ti ka hia’i. Kala kinep pi ma ma sek a. La thiamna teu kha state dang a nam dang te masawnna ding ah mangin sum tam pi pi la lawdawk maithei u’i. Vaiphei nam khantona ding in bang a hem bek in pan hun la tiam un. Kithadalo ah kum 30 sung ma i lak chun nam tawm zaw te hin mipi chung in vaihawm ngei ding i hi’u. I haksatnau sumpi zing hi hung kiang ngei in a. Pathian in lem ei sakpi a, i pankhawm uh chun lawting ngei ding i hi’u. Midangte sem ding ah ngansia mailo in eima theina chiat in pan la chiat hitiu le. Tho inla, kipan ta’n.

            6. MPCS : Manipur Area Kochuam a hin ningkum 2018 a khan Khanglai Pawl Branch 92  a um tau a;  member 4144 a hi’u. Ziate lak a chun a thi zat member panga (5) a hiu a, pammai i sa ma mau a hi. Zia khanglai mual eila liamsan te hi zu leh sa leh khamthei ziak ah thi kuama a um puau, a inkuanpite’u i sunpi zing laiun nam a ding a chun a suan um uh a hi.  Khanglai Pawl drug addict bangzat i um uh em tiin khanglai puitute ka dawng sek a, zia gual mi chu a um lo thu ei hil sek u’i. Manipur Area Presbyterian huap sung bep a hia, kochuam dang ah lawi unaute lakin hiti gual tho a hi ding ka taksang hi. Zia tak a kipat hin Vaiphei khanglaite lakin khamthei suak a tang a umbek puai ti a hiat thei hi. A lelam a chun Daily News paper thîl le hin, August leh September 2019 sung bep inle Manipur a hin khamthei chi chuam chuam crore tam tak man police department ten a man nasa ma mau a. Drug siamna munpi te le mudaw a hi bawk hi. Zia gual tuk ah drugs in ei chup lai a hin i khanglaite lak ah drug addict mu ding i tawm ma ma mai uh hi i vangphatna’u a hi. Zia ziak chun, khanglai pha tak tak te leh a hung khangto dingte venbit a hi theina dingun pan la thak hi ti’u. Theitawp i suau a kul takzet ta a hi.

 1. Khaikhawmna

Vaiphei nam a ding ah kavei cheng gendawk thei ding ah hunpha ei siam piaktu Thazing Lap Committee chung in kipak thu ka gen kit a.  Keima ngaitua dana  chun ka gendaw te hi a thumai hilo a, a tak a i bawl thei vek uh hiin ka hiai. Hun chiasa i kihuatna te’u haisan in, ngaidamna lungthim tak tak put a le’u hin. A bawlthei ten gentheite nek ding nek piak loin, dinmun sia zawte dawpsang gaw leu hin. Kochuam leh pawl chuam chuam ah umnau hi midangte dekna manglo in, hepina leh kipumkhatna matchak in mang thiam leu hi’n. Thagum sauna sangin taimatna, dikna, tupguna, thuak hatna leh kihepituana hinkhau hinpi zaw tai ti’u. “Hung un, simmaw ah i um taklo na ding un, Jerusalem kulbang hi siampha kit hitiu” (Nehemia 2 : 17).   Vaiphei nam dindaw zelna dingin dawisakna sangpen ka lan hi.

 

 

NAUPANG ETKAWLNA PHA

“Naupang chu a chiana ding lampi dik zilsak leh chin,  a tek nung tiangin le thasuak ta puan a” (Thupilte 22:6)

 1. Ahiselna dingun Nausen chu zingkal ma tak ah khawlai vakpi a, hui thiangtho hip sak di a hi.
 2. Hunbi nei sak di a hi. Nek hun, dawn hun, ekthak hun, zun thak hun, kisil hun, ipmut hun, thaw hun, vak daw hun, kihel hun, lekha sim hun ti haw hi ahun bi neipi apha’i.
 3. Pathian ho dan zilsakna, zingkal devotion, biakin kai, pauchap, Bible chang simpi, tuanthu genpi, holimpi sek ding ahi.
 4. A damtheinau ngaikhawk di ahi. Doctor etsak zêl apha’i. A nek thei di zawng uh, ahiselna tawh kituak bawl di, nek thei piak le pilvan angai hi. Bazar a kizuak, gamdanga pat hung kisiam haw piaklo ngam di a hi.
 5. Paisa/sum amau khuta piaklo di a hi. Mi’n a piak ua leh kipakthu gen dan ziltil a, a sum kawl piaka, a pawimawu chawk piak  apha’i.
 6. Thil a bawlkhial ua leh vau, zep, suk lau lo ding ahia, abawl dik didan uh ziltil zawk ding a hi.
 7. Lungngat, lungkham, lungngai mêl musak lo ham ham di ahia, kipak mêl leh maitai musak zing ding a hi zawi. Naupang chu suk lungkham di a hi pua’i.
 8. Naupangte hetna ah kinak, kinial leh kiawimaw tite bawl lo hial ding a hi.
 9. A ka phat ua leh thepbi na ding ah Thitha, Sangak leh a umlopi thil a thep ding a hi pua’i.
 10. A kinak ua le panpi chuam neilo di ahia, kinak aphatlo dan hetchian sak di a hi.
 11. A thil dawi zosiau chawk piak di ahi pua, amamawu hetthiam piak a phai’.
 12. Paukam pha ziltil ding a hi. Etsakna’n: Hepu, Hepi, Hepa, Heni, Gang, Kakipak hi, Bye Bye, Zingkal pha, leh a dang dang.
 13. A pau thei ua pat A, AW, B, CH, ahem A, B, C ; 1, 2, 3, hil pat ziang ding ahi.
 14. Video/Casette  a et di’u Pathian thu tawk kituak leh thiamzilna lama phachuam theite etsak ding a hi.
 15. Kihelna (playing) Van chawk piak thu ah pilvan a ngai hi. Exercise lak theina lam van chawk piak in a phachuam hi. Lekha kap, carom kap,etc hetsak lo di a hi.
 16. Paukam phalo, zamaw lam him him insung ah matlo tawp- di ahi. Ahet ua leh le gen ngailo a hi dan hetsak ngal apha’i.
 17. A Pawimaw lo uh  van a  dawi un le  chawk piak lo di a hi. Etsakn’an: Phone, lap top, etc.
 18. A lungthim uh le Taksa a khanlet dung zui ua ziltil a, etkawl thiam chu apawimaw ma ma a hi.

 

Sam ziktu chun, “Mitthi pumah tute chun lim takah kiko kawmin in lakhawm in au. Kap kawm ah buchi tu ding kuandawpite chun, a buphalteu chawi ah lim tak ah la sa’n in lam zuan kit in in au” ati a hi.  


 

 

THE CHALLENGES TO PASTORAL MINISTRY IN MANIPUR

Rev. C. Zorammawia, A/S, Manipur Area

 

Pastor leh upate nasep dingte: Pastor leh upate Lal Nasepna hin ga dawium tak tak mimal, sungkuan, kochuam, khawtang leh gam a dingin a sua a. A mal mal in gen ding hile hin genseng khel puai ti’u. Pastoral ministry hin zia a nuai ah kigente ah hin malakna um sek maleh Manipur gam dinmun etin nasa zaw leh lawk zaw ah panlak ding dan a um diam? Pastor leh upate nasepna ah ei chotu lian tak hilo ding a diam?

 

1. Nam kidaidanna lungthim subei ding ah malak: Manipur tanngmite kochuam leh khawtang kivaihawmna ah – kipumkhatna sang ah kikhen zakna ei tuntu chu nam kidaidanna lungthim i nei nasat takluat ziak uh hilo a hi em? Nam bik kikawichuamna hi bang gual ah hung um a hi diam? Bangtik apat ah kipan a hi diam? Zia lungthim phalo tak hi kochuam apat ah pawt a hi em? Solkar kivaihawmna apat ah hung pawt a hi diam ti le hiat haksa tak a hi ta’i. Thil kichian tak chu, kum 1948-ah khan Presbytery pali a piang khawm ua, zia nung 1953 ah chun Assembly-a kikhaikhawmna a hung tawp ta. Nam leh pau dungzui zel ah kikhenchuamna a hung um ta. Ziaziak chun, nam kikhenchuamna lungthimin mimal, sungkuan, kochuam leh khawtang a  mun thuk tak a luana hi a sawt ta khawp mai hiZia thil suktawpna ding ah malakna hi kochuamin banggual tuk ah ngaiin ma a la ta em? Malakna um sek maleh lawk beklo hi maithei a hi. Presbyterian Church of India Danpi chun kochuam chungchang a genchianna a chun “…khawvel muntin ah Khristiante a huap a, nam leh vun rawng, numei leh pawsal a hem, genthei leh hausak a hem ziak in kuama a khen chuam puai” ti a hi.  Zia hi Presbyterian kochuam chun ‘kochuam chungchang’ a ngaidan leh pawm dan a hi. Zia hi pawmtute i ngal uh chun nam kilakchuamna ngaidan det tak neisa i hi’u inle kisandanglam a sep khawmna ze thak “thagau thak ah nasepna’ (Rom7:6) a ti kha nei ding ah danglam ngam semtu i mamaw’u a, i Synod kipumkhatna ding  leh chiazelna dingin le a pawimaw hi.       

 

2. Lungthim leh thagau lam hinkhua  launa leh thawmhauna neite thamuanna: Manipur gam neucha a hin nam chuam chuam, pau chuam chuam mang i um khawm ua. Abik takin Khristiante ki hua a, kisulungawilo kham i um lo maizen uh tawh, kituak tak leh kimil tak ti ah gen ding  i um beklo uh hi in a lang hi. Tangmi leh Meiteite, tangmi chiat chiat leh kochuam, NGO, Politics etc. ah nam chuam chuamte i kikhen chuam tik tek mai ua, a lo thei lo a hi ta ngal a. Zia gual ah kikhen chuamna chun gaphalo tak a hing a, thagum matna nasa tak tak hing ta. Mawna neilo mi tam tak hinna lak a hi ta, khawsakna lam ah gual phazolo tam tak a um khawlaw bawk u’i. Pianphung ah pha tak gual ah lang ngal, lungthi,m leh thaguamlam gallau zing, hinna sunggil lam thamuanglo leh dam thianglo tam tak a um bawk u’i. Zia gual mite hi a pianthak uh leh pianthak lo lam ah tê ding chia a hi puau a, gam leh khawtang boruak in a zillo ziak a sunglam hinkhua puakgik, thamuang theilo, hinna ngui leh bâ (depression) nei a hi’u. Zia gual hun a hin pastorte nasepna hin mipi a huap zaw a, mipite mamaw piatu hi ding hileh kilawm tak a hi. Lungthim leh thagau a chau ta, bâ eh chau ta ten muanna a nei ua, hanta thak a dawna kit theina ding ua chanchinpha thutak, thamuanna tak kawkmu hi Pastorte â ding ah napi chua a hi. I Pastoral Ministry hin zia lam chu a kawk nam? Lungthim leh Thagau ah damlo te damna ding hi nasep pi penin i nei tak tak nam? Ahi loleh mipi vangtang tawh kituakin kal i suan zawk mai uh? Pastorte hin i mipite’u ngaisak ah, a haksatna’u hiatpi ah, thumawp pha tak tak piak hi napi hi in  I ngai uh em? 

 

3. Kivaihawmna/Kivaipuakna mumal tak nei a kul: Manipur gamin kochuam zia chanpi hi a la ding ta, Synod, Presbytery, Bial leh Tualsung Kohhrante hi jkalsuan kituakin ila chiakhawm zing ua. Kivaihawmna mumal tak nei ah chia i hi’u ti a kichian tawk ma ma a. Kivaihawmna gen chu a hun ta puai ti le hin le a awm ma ma hi. Hi ziang tamaleh, kochuam ah khangthak a hung pawt zel ua, Pathian thute, kochuam chia dan leh kivaihawm dan hile kihiltua zing a ngai hi. Chun, khawvel masawn zel ah kochuam hin leh chiadan pha zaw leh kitûp zaw a nei theina ding in ma a sawn zel a ngai hi. Chun, kochuam chun bagtik hunlai inle a pha leh fel thei pen ah chia ding a tûp zing sek a. Chuti laiin mikhenkhat in Lal nasepna a ngaikhawk tawklo ziak unm leh ngaisam takluat ziak ah kochuam chia dan lo gual ah chia chang le a um thei hi. Zia gual hi Pathian kochuamte chia dan ding a hi pua’i. Zia gual hun ah chun Pastor leh Kochuam Upate hi  (Pastoral ministry) vawpbittu leh enkawltu i hiu ti hiat zing ding a hi. Pastor leh upaten Lal Nasepna hi ‘hawmthawum tak” leh ngaisam tak ah i chiapi’u a hi chun kochuam zaumna hi vawpbit ngai puai ti’u. Khawtang leh tawmngai pawlte mu dingin a kilawm pua, zia gual ah ngaisamna tak kochuam i etkawl uh chun kochuam hi ngaipawimaw in um ngai puan a. Zia ziak chun kochuam vaihawmna chiapi dante, Pathian gam sum etkawlna chungchang ahte, Pastor leh upa ten Lal nasepna i chiapi dante’u hi zaum tak leh piting tak ah chiadan mumal tak ah i chiapi’u a pawmaw ma ma hi.  

4. Political Education kochuam ah nei: Mi kuale, Lal nasemtu a hem, mi vangtang hi taleh politics khawvel apat in a kikawi chuam thei puai. Mihing hinkhua, nisin ah i khawsakna zosia’u hi politics hin a huap vek a hi. I dawi leh dawilo ziak hiloin politics chun ei chup zing a, politics apat in i kikhen chuam thei puai. Politics boruak a phat lo chun mimal, sungkuan leh khawtang in a thuak a. Nisin khawsakna a sukha, mi tinin haksatna i tuak ngal sek uh a hi. Zia gual chua a hi ziakin, Manipur gam a hin chu mitin huapzo politics kizilsakna (political education) guanggal hi Kochuam, Pastorte leh Upate malakna ding hileh a kilawm hi. Manipur gam politics khawvel siam phatna ding in bible zilsakna mang ah panlak hi  zawlnei nasepna (prophetic role) an sep ding pawimaw tak chu hilo ding a hem? Zia gual a hin kochuamin ma la sek maleh, tu ah hin kochuam dangte ettawn tâk leh mipite thamuanpi kham ah ma i lak uh  pha ma ma ding a hi.  

 

5. Nek hawlna khawvel Kristianna tawh kituak ah siam : I kochuam ah Pastor nasepna (Pastoral ministry) hin nisin ah nasepna mun, nek leh chak hawlna mun, bazaar leh sawlkar Officete hi a tung pha em? Chun, sawlkar na semtu ten le dik tak ah septe, taima taka septe, thil a hi ding dan tak ah chiapi ding ah kiziltilna hi  kochuam malakna ding hilo ding a hi em? Ahilo leh ziagual lawm lawm ah kizilsak i ngai nai puau i ti zawk uh? A nih loh leh, thil pha hi sep thei tak tak talo ding ah i ngai tak mai uh?  Thada tak lepchia tak ah sawlkar nasemte hi hi sual ah i ngai lo mai zawk uh? Zia gual chu mihing hindan pangai ah ngaiin i chiapi mai zawk uh?  Pathian thu manga Khristianna tawh kituak ah siamphat nate, sukdamnate hi Pastor leh upate mawpuakna a hia, ma i lakna ding ua thil kilawm tak chua a hi.

 

Chun, sepna hawl dan thiangtho leh dik a pawimaw dan hi kochuam in kizilsakna i la nei kha ta’u em?  Sawlkar ah sepna muna ding ah sum sen tam a ngaidan a gen te’u hi a dik tak tak na diam? Ahilo leh tawt bawlna zawk?  Zia gual ah senso ngai tak tak chu hita leh, kochuam hin a nan lo chun a pawm hi tina himai lo a hi diam? A pawmlo a hi chun kochuam ten bawl ding ahilo dan kizilsak hi Pastoral ministry sep leh bawl ding hileh kilawm tak chu a hi.  Zia gual a zilsakna pha piak hi Pastorte na pawimaw tak chu a hi ngal a.

 

6. Vawihawmna dik a um theina ding ah panlak: Mihing te tamuang tak leh kituak tak ah i um theina dingun sawlkar in dan pha tak a nei a, a pawimaw dungzuiin a siam belap zel a. Vaihawmna pha a um theina dingin vaihawmna pha a um angai a, chun, dan pha tak tka te chu mat dik a ngai a, dik taka mat a hilo chun vaihawmna dik umthei ngai ngai lo ding a hi. Vaihawmna dik hi bang gual ah nei thei hi dingin i ngai uh em? Kochuam mite, semtute, Pastorte leh upte hin kitilkho leh kizilsak hin umzia nei dingin i ngai uh em? A hilo leh gen le hinle bangma phachuam puan ah i ti mai zawk uh? Abang chu hitaleh, vaihawmna dik chu sungkuan ah, kochuam ah, khawtang ah a um theina dingin kochuam hin sungkuan ah kiziltilin khawtang ah ma i lak ding uh hilo a hi em? 

 

Vaihawmna diklo hi mipite a dingin a pha pua, i thuak zing bawk u’i. Mi genthei ten i ha thawk diak u’i. Mi hausaten le a thuak zing bawk u’i. Vaihawmna diklo ziak ah mipiten a thawk zing laiun kochuam  a thip hiat hiat hi a thiang a hi diam? Zia gam ah hin Pathian gam a tun ah, vaihawmna dik tundin kit a hina dingin kochuamte hin pan i lak dinguh hilo a hi em?.    

7. Hun mat dik chungchang: Gam leh khawtang, kochuam, mimal hinkhua tiang mumal neilo a ei umsak sektu chu hun mat diklo hi a hi. Hun I mat dan ua hin kochuam leh khawtang dinmun a kilang chian ma ma hi. Vantang kikhawpte, sawlkar programme chi chuam chuamte hi chu thuchuamin kawi ta leu hin, Kochuam programme nasan le mumal tak ah zui thei lo chu a kilawmlo khawp mai hi. Kikhawppi leh committee hun ah te hin hun bithiaksate hi dik takin zui thei leu hin pha ma ma’n a. Vaiguan umzing ngal a, mi kithada khenkhat te ziak ah a hun tak ah thil kibawl theilo hi hatlona bulpi a hi. Mi pakhat thugen hin ngaituna a khawi khawp mai hi, “Zaite khua ah hun mat dik guat kha chu hun sukbeina mai mai a hi, a chia vaigei gei kha a ngaisang uh hileh a kilawm hi, ngaisan hi ding la nawp chun vaigei takin committee chia sek in” a ti’i. Zia gual kochuam hi hilo dingin kingai pawl le hin, i la nungtawl tak un le Pastor leh Kochuam upate hi panlatu ding chu hilo i hiu em? I hun mat dan a dik leh diklo hin i Pastorial Ministry hin bang quality a nei em ti kichan ma ma in a.

 

8. Ginumna kizilsak: Ginumna hi a pawimaw ma ma hi. Bible inle ginum ding ah ei kineppina a sang ma ma a, a lawmman ding le ei hil chian ma ma hi. Mihing masate kha Pathian lakin a la ginum le’u chu buaina zosia kiang mai ding a hi, A chung a I gen zosia’um hi gen ngai puan a. Hun chiatasa chu banggual hiziang taleh, tuhin le mizosia hi ginumin gin tâk kihi chiat le chu buaina tam tak hi kikiang in a. Halna changte leh Pathian lak apat i ginumlo ziak un i chau kit sek ua, Pathian ah in ginum tawklo ziakun I nasepna’u a lawting thei ngai pua, a hat theilo a hi.

 

Mi ginumlo i ti tei hi Pathian dawi dan ah ginumlo a hi mai ua, Setan â ding ah ginum ma ma a hi kit bawk u’i. Chuti a hi chun i mamaw’u chu ginumna dik, thildik ngawlpi, sep ding dik, taimatna dik, phatchuamngaina dik a hi. Chuti lam ah mipite puihuai leh zilsak dingin Pasor leh Upate hin pan i la tawk un i hiau em? Thumatna lam ah ginumnate, hina leh sep ding ah ginumnate, sum leh pai ah ginumnate, Pathian ah ginum ding ah kiziltilna hi i sep dinguh kilawm tak chu hilo a hem?

 

Khaikhawmna: Lalna i sep nau a hin sep ding tam tak a um a, nasa taka semte a dingin le, hun hung danglam zelin boruak thak a hun hei dawk a, chona thak a um zel hi. Ziate chu maitua thei ding leh zo zel thei ding ah kisiangsak hi semtute mawpuakna a hi.